Contact

Algemene Visumvoorwaarden

Door het opsturen van uw documenten voor onze service gaat u akkoord met onze Algemene Visumvoorwaarden:

 • Om een volledige en zorgvuldige controle te kunnen uitvoeren, is een kopie nodig van de informatiepagina van de aanvrager (opdrachtgever), en indien van toepassing van een geldige verblijfsvergunning
 • Wij kunnen uitsluitend documenten controleren die door de aanvrager (opdrachtgever) ingestuurd zijn en kan ontbrekende documenten niet beoordelen. Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat alle vereisten zoals vermeld Algemene Visumvoorwaarden verstrekt worden.
 • De geldende tarieven zijn van toepassing en deze kosten zijn niet restitueerbaar
 • Als bij controle blijkt dat wijzigingen of aanvullingen van de visumaanvraag nodig zijn en de aanvrager (opdrachtgever) deze opnieuw aanbiedt voor controle, zullen de geldende tarieven ook voor de tweede (en eventueel volgende keren) gelden


Paragraaf 1. Definities

In deze Algemene Visumvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Opdrachtgever: de wederpartij van DOE reizen
 • Opdrachtnemer: DOE reizen
 • DOE reizen: met beperkte aansprakelijkheid DOE reizen (Kamer van Koophandel te Amsterdam 52297535)
 • Uitgevende instantie: de instantie, zijnde een ambassade, consulaat of anderszins, die de door de opdrachtgever aangevraagde documenten uitgeeft of verstrekt.

Paragraaf 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden die opdrachtnemer voor een opdrachtgever of derde heeft verricht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Paragraaf 3. Offertes

 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Paragraaf 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan de opdrachtnemer heeft aangeboden en de opdrachtnemer die schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 • Indien de overeenkomst betrekking heeft op een visumaanvraag of legalisatie, treedt de opdrachtnemer op als tussenpersoon bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie die de gewenste documenten afgeeft of verzorgt. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de door de uitgevende instantie op aanvraag van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of afgegeven of verstrekte documenten. De opdrachtgever is er zich van bewust dat door de uitgevende instanties te hanteren regelgeving en tarieven te allen tijde kunnen wijzigen, welke wijzigingen in de risicosfeer liggen van de opdrachtgever. De opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid of geldigheid van de door de uitgevende instantie afgegeven documenten. De opdrachtgever is verplicht de van betreffende instantie ontvangen documenten op juistheid en volledigheid te controleren, waarbij de opdrachtgever zo nodig gehouden is daarvoor contact op te nemen met de opdrachtnemer en/of de uitgevende instantie.
 • De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed opdrachtgever uitvoeren, waarbij de opdrachtnemer uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer of de uitgevende instantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens. De opdrachtnemer is niet gehouden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt of de aanvraag anderszins onvolledig is, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de kosten die door derden tot op dat moment aan de opdrachtnemer in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging voortvloeiende overige kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Reisboekingen en/of tickets dienen niet bevestigd te worden voordat de reiziger het benodigde visum verkregen heeft, tenzij een reisbevestiging een specifieke eis is van het betreffende consulaat. In een dergelijk geval is het raadzaam een open ticket te reserveren met recht op kosteloos omboeken of teruggave van de betaalde reissom.
 • De opdrachtnemer zal afgeronde aanvragen per aangetekende post retourneren naar het opgegeven adres tenzij anders aangegeven.

Paragraaf 5. Overeenkomstperiode

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst van opdracht bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve te allen tijde schriftelijk in gebreke te stellen.

Paragraaf 6. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot aanpassing van de opdrachtnemer toekomende vergoeding leidt, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover zo mogelijk van te voren inlichten.
 • In afwijking van paragraaf 3 zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Paragraaf 7. Gebreken; klachttermijnen

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalanderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer, op straffen van verval van alle aan de opdrachtgever toekomende rechten en aanspraken.
 • Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het gebrek kunnen herstellen en de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, onderbouwd met bewijsstukken.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Paragraaf 11.

Paragraaf 8. Vergoeding opdrachtnemer

 • De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding voor haar werkzaamheden ongeacht of door haar tussenkomst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie(s) tot stand is gekomen en kan worden uitgevoerd. In geval van spoed zal de opdrachtnemer een aanvullend spoedtarief in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de opdrachtnemer zal vooraf kenbaar worden gemaakt in een (aanvullende) aanbieding, tenzij partijen onderling een afwijkende afspraak maken of de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende vergoeding vermeldt.
 • Alle in de uitingen van de opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Naast de vergoeding voor haar werkzaamheden, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gehouden alle door de uitgevende instantie in rekening gebrachte kosten te vergoeden, alsmede alle overige kosten die voor goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, waaronder doch niet beperkt tot porto- en/of koerierskosten, reiskosten en overige onkosten.
 • De opdrachtnemer kan op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een begroting maken van de te verwachten kosten. Deze begrotingen zijn exclusief BTW en niet bindend, tenzij anders overeen gekomen.
 • Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever door te rekenen. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer alsdan inzage verstrekken in de betreffende prijsstijging.

Paragraaf 9. Betaling

 • Betalingen dienen te geschieden binnen de vooraf overeengekomen factuurperiode, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Na het verstrijken van de factuurperiode is de opdrachtgever per direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels-)rente geldt.
 • In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn en is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, dan van de facturen die het langst open staan, ook indien de opdrachtgever bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt.

Paragraaf 10. Buitengerechtelijke incassokosten

 • Is de opdrachtgever in verzuim bij de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever als dan een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van EUR 100,00:
 • Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de kosten genoemd in het vorige paragraaf en die kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze kosten mede voor vergoeding in aanmerking.
 • Naast de in dit paragraaf genoemde buitengerechtelijke incassokosten is de opdrachtgever voor iedere aanmaning EUR 25,00 administratiekosten verschuldigd.

Paragraaf 11. Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer of een derde aan opdrachtgever hebben toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet-)uitvoering van deze overeenkomst als mede bij overige door de opdrachtnemer verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer zelf.
 • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door:
  • de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens
  • de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van door de uitgevende instantie verstrekte documenten
  • de daardoor ontstane vertraging.
 • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle kosten en aanspraken van door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en van de betreffende uitgevende instantie.
 • Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade en de opdrachtnemer is voor die schade verzekerd, is die schade beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer of een derde is uitgekeerd.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de door de opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de opdrachtgever.

Paragraaf 12. Overmacht

 • De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, (verdere) nakoming van de overeenkomst van opdracht verhindert.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  • werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer.
  • vertraging bij of sluiting van de uitgevende instantie.
  • niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van de opdrachtnemer.
  • maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.
  • elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd.
 • De verplichtingen van de opdrachtnemer worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware deze overeenkomst (gedeeltelijk) nagekomen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Paragraaf 13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 • De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgev
Naar boven